Omgevingsdocument Toepasbaar opvragen API | spatialOperators ISO 19125-1 niet volledig ondersteund

In de specificatie van " Activiteit identificaties opvragen die voldoen aan zoekobject-parameters." is aangegeven onder “zoekobject” dat de spatialOperator “Een uit de set van spatial operators die gedefinieerd zijn in ISO 19125-1”. Helaas wordt alleen een "intersects" spatialOperator geaccepteerd. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om "within" te gebruiken.

Context: ik zou graag de spatial operator willen gebruiken om te zien of een bepaald GeoJSON polygon meerdere bestemmingsvlakken bevat.

Success voor spatialOperator "intersects"

curl --location 'https://service.omgevingswet.overheid.nl/publiek/omgevingsdocumenten/api/toepasbaaropvragen/v7/activiteitidentificaties/_zoek' \
--header 'x-api-key: INSERT_API_KEY' \
--header 'content-Crs: EPSG:28992' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '

{
 "spatialOperator": "intersects",
 "geometrie": {
  "type": "Polygon",
  "coordinates": [
   [
    [
     120581.443,
     487991.741
    ],
    [
     121745.144,
     487991.741
    ],
    [
     121745.144,
     489095.64
    ],
    [
     120581.443,
     489095.64
    ],
    [
     120581.443,
     487991.741
    ]
   ]
  ]
 }
}
'

Error “400: Bad Request” voor spatialOperator "within"

curl --location 'https://service.omgevingswet.overheid.nl/publiek/omgevingsdocumenten/api/toepasbaaropvragen/v7/activiteitidentificaties/_zoek' \
--header 'x-api-key: INSERT_API_KEY' \
--header 'content-Crs: EPSG:28992' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '

{
 "spatialOperator": "within",
 "geometrie": {
  "type": "Polygon",
  "coordinates": [
   [
    [
     120581.443,
     487991.741
    ],
    [
     121745.144,
     487991.741
    ],
    [
     121745.144,
     489095.64
    ],
    [
     120581.443,
     489095.64
    ],
    [
     120581.443,
     487991.741
    ]
   ]
  ]
 }
}
'

De set van Spatial Operators volgens ISO 19125-1:

 • equals(another :Geometry ) : Boolean
 • disjoint(another :Geometry ) : Boolean
 • intersects(another :Geometry ) : Boolean
 • touches(another :Geometry ) : Boolean
 • crosses(another :Geometry ) : Boolean
 • within(another :Geometry ) : Boolean
 • contains(another :Geometry ) : Boolean
 • ov erlaps(another :Geometry ) : Boolean
 • relate(another :Geometry , matrix :String) : Boolean
 • locateAlong(mValue :Double) : Geometry
 • locateBetween(mStart :Double, mEnd :Double) : Geometry

Ha @philippetriply,

Dank voor je vraag. Wij van Developer Overheid kunnen deze niet beantwoorden maar willen graag een platform bieden voor dit soort vragen.

Ik heb je vraag via mail doorgezet naar Rick Sprenkels. Een techneut bij DSO.

Hopelijk reageert hij hier!

Dag @philippetriply,
Deze community wordt (nog) niet actief gevolgd door medewerkers van de DSO-LV. Vragen over de DSO-LV | Omgevingswet kun je het beste stellen via IPLO. Dan komen ze bij de juiste personen terecht.

1 like

@philippetriply De API die je aanroept biedt momenteel alleen de mogelijkheid om met intersects te zoeken, zoals de documentatie ook aangeeft:

  GeoJsonZoekobject:
   description: Zoekobject om te zoeken op geometrie.
   type: object
   properties:
    geometrie:
     $ref: '#/components/schemas/GeoJsonGeometry'
    spatialOperator:
     description: >-
      Een uit de set van spatial operators die gedefinieerd zijn in ISO
      19125-1
     type: string
     enum:
      - intersects
     default: intersects

Daarnaast twijfel ik erover of deze resource wel het juiste antwoord geeft op jouw use case. Een activiteit is namelijk geen bestemmingsvlak. In de Omgevingswet (specifiek: in omgevingsplannen) wordt namelijk helemaal niet gewerkt met bestemmingen, maar met bijvoorbeeld activiteiten en functies, en dat is niet hetzelfde. Op de site van IPLO (https://iplo.nl/) kun je hier meer over lezen. Met betrekking tot gemeentes zitten we momenteel in een overgangsperiode, waarbij iedere gemeente de oude bestemmingsplannen overzet naar één omgevingsplan per gemeente. Hier kun je daar meer over lezen: Veranderingen omgevingsplan | Informatiepunt Leefomgeving

1 like

@philippetriply Aanvullend op het antwoord van @rik.sprenkels Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 01-01-2024 is de beleidsvorming en de regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving drastisch gewijzigd. Er is veranderde wetgeving en bijbehorende planvormen (Wro versus Omgevingswet; ruimtelijke plannen versus Omgevingsdocumenten), veranderde informatiemodellering (IMRO versus IMOW) en veranderde techniek (OGC-services versus API’s).
De STOP| TPOD standaard is een goed startpunt om inzicht te krijgen in de inhoudelijke, informatiekundige en technische basis van de Omgevingswet en de DSO-LV. De API’s zijn (uiteraard) gebaseerd op die standaard.